Come-On अप्पा…❕❕ 🎓

  'अप्पा, please !!!' जगातील एक सगळ्यात भोळा चेहरा डोळ्यांत थोडे पाणी, तो रडत होता म्हणून त्याच्या डोळ्यात पाणी नव्हते  तर तो कांद्याच्या शेड मध्ये उभा होता म्हणून, त्याचा वडलाकडे विनंती करत होता. 'नाही, एकदा नाही म्हणल ना..!!' अप्पा पेपर वर शेवटची नजर टाकत म्हणले. 'Please, मी तुम्हाला Facebook शिकवतो.' तो रडत म्हणला,डोळ्यात पाणी आणण्यासाठी... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: